^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / CEIDG
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

CEIDG

Data powstania: 2012-02-03 09:39
Data modyfikacji: 2012-02-03 09:51

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty:

- wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

- wniosek może być również złożony przez pełnomocnika (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku)

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany przez osobę zagraniczną, o której mowa w art. 13 ust. 2, 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – to wraz z wnioskiem przedkłada ona dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał albo przekłada w urzedzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).

Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.

- wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:

- opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym

- albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

Urząd gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach odbywa się na stronie internetowej CEIDG. Dane i informacje zawarte w CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych udostępnianych na stronie internetowej CEIDG. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

SPOSOBY ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK CEIDG

WYSZUKIWARKA KODÓW PKD

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 6981
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2022 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl