^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej – II przetarg, etap-III
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej – II przetarg, etap-III

Data powstania: 2024-07-02 14:26
Data modyfikacji: 2024-07-02 14:33
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Mielec Nr XL/338/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

netto

Wadium

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym

1

1/19

0,1271

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

121 304

12 100

Nieruchomość własna Gminy Mielec.

Niezabudowana. Nakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług komercyjnych lub handlu jako wbudowane w budynek mieszkalny lub gospodarczy.

Uzbrojenie terenu - dostęp do sieci: wodociągowej: dz. nr 1/19, 1/22, 1/29 - w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze;

kanalizacji sanitarnej:

dz. nr 1/19 – na działce. Przez działkę przebiega również odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej.

dz. nr 1/22 - na działce,

dz. nr 1/29 - na sąsiedniej działce;

Dojazd: dz. nr 1, 19, 1/22, 1/29 - drogą publiczną klasy dojazdowej o nawierzchni gruntowej.

Dla działki nr 1/19 możliwość zabudowy od strony zachodniej w odległości 12 m od użytku Ls.

Nieruchomość objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Wola Chorzelowska II- Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2021 r.

MN.2 -Teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

2

1/22

0,1097

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

107 023

10 700

3

1/29

0,1181

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

115 218

11 500

Działki są wolne od wszelkich obciążeń.

I przetargi na zbycie prawa własności ww. działek położonych w Woli Chorzelowskiej  odbyły się w dniu 29.02.2024 r. (czwartek). Zakończyły się wynikiem negatywnym.

II przetargi na zbycie prawa własności  działek położonych w Woli Chorzelowskiej  odbędą się w dniu 5.08.2024r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Głowackiego 5, pok.10 – sala konferencyjna, zgodnie z poniższym wykazem:

 • 9:00  – przetarg na działkę nr 1/19,
 • 10:00  – przetarg na działkę nr 1/22,
 • 11:00  – przetarg na działkę nr 1/29

Do ceny nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska doliczany będzie podatek VAT  w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie nabywca.

W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania  uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, względnie złożenie oświadczenia o posiadaniu takiego pełnomocnictwa zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Gminy Mielec nr  58 1240 1268 1111 0010 9624 6240 do dnia 30.07.2024 r. (uwaga: za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielec). W tytule przelewu należy wskazać której działki dotyczy wpłacone wadium. Dowód wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Wpłacone przez kandydata na nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się w ciągu 3– ch dni od dnia zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.       

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy  Mielec, Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Głowackiego 5, pok. 13 w godzinach pracy  urzędu (tel. 17 774 56 54).


Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej (etap III)

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 291
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl