^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników na kadencję 2023 – 2027
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników na kadencję 2023 – 2027

Data powstania: 2023-06-01 15:23
Data modyfikacji: 2023-06-01 15:32
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Informuję  mieszkańców Gminy Mielec, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),   i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia / Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693/ Rada Gminy Mielec dokona wyboru ławników na nową kadencję 2023 - 2027 w terminie do końca października 2023 r.

Z terenu Gminy Mielec na kadencję 2024 - 2027  wybieranych będzie:

 • do Sądu Rejonowego w Mielcu - ogółem 4 osoby, w tym do Sądu Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby
 • do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - ogółem 0 osób, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

2. Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają:

 • prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

4. Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na „karcie” zgłoszenia.

Wzór karty jest dostępny w Biurze Rady Gminy, ul. Głowackiego 5, pok. nr 34, oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości i na stronie internetowej Gminy Mielec w zakładce „Wybory ławników„.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających zawierającą imię (imiona) , nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy, ul. Głowackiego 5, pok. nr 34 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2023 r.), pozostawia się bez biegu.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Mielec, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela Radzie Gminy Mielec informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 611
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl