^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacje z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacje z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data powstania: 2017-04-13 14:05
Data modyfikacji: 2017-04-13 14:13
Wytworzył: Anna Markowska-Stanos

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowane jest MPGK Sp  zo.o, ul. Wolności 44 , 39-300 Mielec.

2. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mielec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zmieszane odpady komunalne:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Gmina Ostrów- ZUK w Ostrowie 39-103 Ostrów 225,
 • Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych EURO- EKO sp. zo.o ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Odpady zielone:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. zo.o Paszczyna 62B , 39-207 Brzeźnica

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

 • Składowisko Kozodrza Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie 39-103 Ostrów 225

3. Informacja o osiągniętych przez Gminę Mielec wymaganych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2012 r.

16.07. 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16.07.2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

 

 

75 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

45 %

 

 

45 %

 

 

40 %

 

 

 

40 %

 

 

35 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Mielec w poszczególnych latach

 

-

 

39,88%

 

23,6%

 

44,4 %

 

0 %

 

 

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

 

10 %

 

12 %

 

14 %

 

16 %

 

18 %

 

20 %

 

30 %

 

40 %

 

50 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Mielec  w poszczególnych latach

 

-

 

12,10 %

 

15 %

 

17,78 %

 

26 %

 

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia
w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku  (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30 %

 

36 %

 

38%

 

40 %

 

42 %

 

45 %

 

50 %

 

60%

 

70 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Mielec w poszczególnych latach

 

-

 

100%

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

 

 

 

 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. zo.o. przy ulicy Wolności 171,39-300 Mielec.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00, w soboty w godz. 10:00- 14:00.


5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielec.

Zgodnie z art. 42. ust. 1 ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Art. 42a. ust.1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielec zbierany jest  raz w roku wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych przez podmiot odbierający odpady komunalne MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec oraz bezpośrednio przyjmowany jest  nieodpłatnie w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Wolności 171, 39-300 Mielec).

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1927
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl