^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej - III przetarg, etap-II
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej - III przetarg, etap-II

Data powstania: 2024-04-23 13:13
Data modyfikacji: 2024-04-23 13:14
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Mielec Nr XL/338/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

netto

Wadium

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym

1

1/4

0,0984

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

115 199

11 500

Nieruchomość własna Gminy Mielec.

Niezabudowana. Nakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym z dopuszczeniem realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie bliźniaczym. Dopuszcza się także realizację nieuciążliwych usług komercyjnych lub handlu jako wbudowane w budynek mieszkalny. Uzbrojenie terenu - dostęp do sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  – w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze. Dojazd: drogami publicznymi klasy dojazdowej, o nawierzchniach gruntowych.

Nieruchomość objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Wola Chorzelowska II- Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2021 r.

MN.3 -Teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

2

1/5

0,0952

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

111 453

11 100

Nieruchomości własne Gminy Mielec.

Niezabudowane. Nakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług komercyjnych lub handlu jako wbudowane w budynek mieszkalny. Uzbrojenie terenu - dostęp do sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  – w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze.

Dojazd: drogą publiczną klasy dojazdowej oraz drogą wewnętrzną (własność Gmina Mielec) o nawierzchniach gruntowych.

Nieruchomości objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Wola Chorzelowska II- Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2021 r. Tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną, oznaczone symbolem planu:

dz. nr1/5-MN.4

dz. nr 1/7, 1/8- MN.5

dz. nr 1/10, 1/11- MN.6

dz. nr 1/13, 1/14 – MN.7

dz. nr 1/16 – MN.8

3

1/7

0,0928

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

108 644

10 900

4

1/8

0,1067

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

124 917

12 500

5

1/10

0,1293

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

148 085

14 800

6

1/11

0,1540

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

172 456

17 200

7

1/13

0,1943

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

217 586

21 800

8

1/14

0,2164

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

242 333

24 200

9

1/16

0,2249

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

251 853

25 200

Działki są wolne od wszelkich obciążeń.

I przetargi na zbycie prawa własności ww. nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej odbyły się w dniu 26.10.2023 r. (czwartek) i 27.10.2023 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Głowackiego 5. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

II przetargi na zbycie prawa własności ww. nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej odbyły się w dniu 07.03.2024r. (czwartek)  i 08.03.2024r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Głowackiego 5. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

III przetargi na zbycie prawa własności  działek położonych w Woli Chorzelowskiej  odbędą się w dniu 06.06.2024 r. (czwartek)  i 07.06.2024 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Głowackiego 5, pok.10 – sala konferencyjna, zgodnie z poniższym wykazem:

06.06.2024 r. (czwartek)

 • 8:00  – przetarg na działkę nr 1/4,
 • 9:00  – przetarg na działkę nr 1/5,
 • 10:00  – przetarg na działkę nr 1/7,
 • 11:00  – przetarg na działkę nr 1/8,
 • 12:00  – przetarg na działkę nr 1/10,
 • 13:00  – przetarg na działkę nr 1/11,
 • 14:00  – przetarg na działkę nr 1/13

07.06.2024r. (piątek)

 • 8:00  – przetarg na działkę nr 1/14,
 • 9:00  – przetarg na działkę nr 1/16

Do ceny nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska doliczany będzie podatek VAT  w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie nabywca.

W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania  uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, względnie złożenie oświadczenia o posiadaniu takiego pełnomocnictwa zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Gminy Mielec nr  58 1240 1268 1111 0010 9624 6240 do dnia 31.05.2024 r. (uwaga: za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielec). W tytule przelewu należy wskazać której działki dotyczy wpłacone wadium.

Dowód wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Wpłacone przez kandydata na nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się w ciągu 3– ch dni od dnia zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.       

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy  Mielec, Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Głowackiego 5, pok. 13 w godzinach pracy  urzędu ( tel. 017 774 56 54).


Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej (etap II)

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 280
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl