^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIE - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

OGŁOSZENIE - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Data powstania: 2015-07-28 14:42
Data modyfikacji: 2015-07-28 14:44
Wytworzył: Małgorzata Kusek

O G Ł O S Z E N I E

I N F O R M A C J A   D L A   R O L N I K Ó W

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

od dnia 3 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2015r.

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej ( oznaczonego kodem CN 2710 1941 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 90 91), wystawione od dnia 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

 

Limit roczny zakupionego oleju napędowego podlegający zwrotowi to

86 litrów na 1 ha użytków rolnych

* stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

= kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

 

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

 2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

 3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

 

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2015r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

 

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, sala obsługi, u sołtysa wsi lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Głowackiego 5, sala obsługi OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 

 

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek   

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 1674
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl