^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy

Data powstania: 2024-05-14 11:18
Data modyfikacji: 2024-05-14 11:21
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Sekretarz Gminy w  Urzędzie Gminy Mielec

 1. Miejsce pracy:
  • Urząd Gminy Mielec,ul.Głowackiego5,39-300Mielec.
 2. Stanowisko:
  • Sekretarz Gminy
 3. Wymaganie niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie): preferowane prawo lub administracja,
  6. co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
  2. znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
  3. umiejętność tworzenia projektów aktów prawnych,
  4. zdolność podejmowania decyzji,
  5. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
  6. umiejętność organizowania sprawnej i efektywnej pracy zespołu,
  7. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność za realizowane zadania,
  8. wysoka kultura osobista,
  9. odporność na stres,
  10. biegła znajomość obsługi komputera,
  11. zdolności analityczne,
  12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
  13. prawo jazdy kat. B
 5. Zadania wykonywane na ww. stanowisku urzędniczym:
  1. organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne Referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
  2. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,
  3. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
  4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy pracowników Urzędu,
  5. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  6. dbanie o rozwój pracowników w szczególności poprzez analizę potrzeb szkoleniowych, przygotowywanie harmonogramu szkoleń, analizę ofert szkoleniowych, tworzenie i wdrażanie programu szkoleń oraz nadzór nad szkoleniami (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne),
  7. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  8. nadzór w zakresie spraw kadrowych,
  9. nadzór nad  właściwym przygotowaniem materiałów pod obrady sesji,
  10. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej i prowadzenie spraw związanych z aktualizacją stron internetowych Urzędu Gminy przy współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami Urzędu,
  11. nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym załatwianiem i rozpatrywaniem skarg i wniosków,
  12. podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta spowodowaną urlopem lub niezdolnością do pracy z powodu choroby,
  13. bieżąca koordynacja pracy osób prowadzących obsługę prawną Urzędu,
  14. prowadzenie działań w kierunku stałego podnoszenia poziomu sprawności, kompetencji i kultury przy obsłudze interesantów w Urzędzie,
  15. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie i na zasadach określonych odrębnie przez Wójta,
  16. współpraca z audytorem i nadzór nad realizacją jego zaleceń,
  17. nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. pełen wymiar czasu pracy,
  2. praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
  3. praca przy monitorze powyżej 4 godz.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie świadectw pracy,
  5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
  7. Oświadczenia:
   • o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   • o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
  8. Klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik do ogłoszenia i oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarz Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na czas ich ustawowej archiwizacji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Gminy” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2024 r. (piątek) do godz. 15.00.
 10. Pozostałe informacje:
  1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływnie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata podpisane, natomiast kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  3. Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Mielec:
   I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
   II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do pracy.
  4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
  5. Wójt Gminy Mielec zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentami aplikacyjnymi znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 281
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl