^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Data powstania: 2016-12-14 14:41
Data modyfikacji: 2016-12-14 14:41

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej”

 

 1. Termin trwania naboru:

 od 27 grudnia 2016r. do 17 stycznia 2017r.

 

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a,  39-300 Mielec.

 

 1. Sposób składania wniosku:

1/ Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2/ Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3/ Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a i 2c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

-  podejmowanie działalności gospodarczej

-  rozwijanie działalności gospodarczej.

 

 1. Forma wsparcia:

1/ Dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych.

2/ Dla zakresu rozwijanie działalności gospodarczej:

 Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

 

 1. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym dla zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej 900 000,00 zł

(słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

- rozwijanie działalności gospodarczej 800 000,00 zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru, w tym:

1/ Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru,

2/ Wykaz i wzory wymaganych dokumentów,

3/ Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia,

znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem:  www.lasovia.com.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można także uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 7885300.

 

 

 

 

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 1085
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl