^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej – I przetarg
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej – I przetarg

Data powstania: 2023-09-12 09:52
Data modyfikacji: 2023-09-12 09:55
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 ze zm.) i  Uchwały Rady Gminy Mielec Nr XL/338/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Położenie

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

netto (PLN)

Wadium

(PLN)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym

1

1/25

0,0965

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

94 145

9400

Nieruchomość własna Gminy Mielec.
Niezabudowana. Nakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług komercyjnych lub handlu jako wbudowane w budynek mieszkalny lub gospodarczy. Uzbrojenie terenu - dostęp do sieci: wodociągowej - w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze; kanalizacji sanitarnej –  na sąsiedniej działce. Dojazd: drogą publiczną klasy dojazdowej o nawierzchni gruntowej.

 

Nieruchomość objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Wola Chorzelowska II- Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2021 r.

MN.2 -Teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

 

2

1/26

0,0921

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

89 853

9000

3

1/27

0,0941

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

91 804

9200

4

1/38

0,1372

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

130 944

13 100

Nieruchomość własna Gminy Mielec.
Niezabudowana. Nakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług komercyjnych lub handlu jako wbudowane w budynek mieszkalny lub gospodarczy. Uzbrojenie terenu - dostęp do sieci: wodociągowej - w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze; kanalizacji sanitarnej – na działce. Przez działkę przebiega również odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej. Dojazd: drogą publiczną klasy dojazdowej o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Wola Chorzelowska II- Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2021 r.

MN.1 -Teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

5

1/39

0,1171

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

114 243

11 400

6

1/40

0,1125

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

109 755

11 000

7

1/41

0,1125

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

109 755

11 000

8

1/42

0,1125

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

109 755

11 000

9

1/43

0,1161

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

113 267

11 300

10

1/44

0,1225

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

116 914

11 700

11

1/45

0,1403

obręb 46- Wola Chorzelowska

TB1M/00031575/2

133 902

13 400

Działki są wolne od wszelkich obciążeń.

Pierwsze przetargi na zbycie prawa własności  działek położonych w Woli Chorzelowskiej  odbędą się w dniu 19.10.2023 r. (czwartek) i 20.10.2023 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Głowackiego 5, pok.10 – sala konferencyjna, zgodnie z poniższym wykazem:

19.10.2023r. (czwartek)

 • 800 - przetarg na działkę nr 1/25, 
 • 900 - przetarg na działkę nr 1/26,
 • 1000 - przetarg na działkę nr 1/27,
 • 1100 -  przetarg na działkę nr 1/38,
 • 1200 - przetarg na działkę nr 1/39,
 • 1300 - przetarg na działkę nr 1/40,
 • 1400 - przetarg na działkę nr 1/41

20.10.2023r. (piątek)

 • 800 -  przetarg na działkę nr 1/42,
 • 900 - przetarg na działkę nr 1/43,
 • 1000 - przetarg na działkę nr 1/44,
 • 1100 -  przetarg na działkę nr 1/45

Do ceny nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie nabywca.

W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania  uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Gminy Mielec nr  58 1240 1268 1111 0010 9624 6240 do dnia 13.10.2023 r.  (uwaga: za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mielec).

Dowód wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Wpłacone przez kandydata na nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.       

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy  Mielec, Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Głowackiego 5, pok. 13 w godzinach pracy urzędu (tel. 17 774 56 54).


Ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności Gminy Mielec nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej.

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 670 

Galeria zdjęć:


 • Grafika z listą działek z numerem, powierzchnią i ceną oraz mapa na tle lasów. Napis: działki na sprzedaż w Woli Chorzelowskiej Przetarg - terminy
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl