^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2023-06-14 14:27
Data modyfikacji: 2023-06-14 14:30
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję
 

Sesję Rady Gminy Mielec z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023 Nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Chorzelowska stanowiących mienie komunalne Gminy Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Mielec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.

 

Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie na stronie transmisji obrad Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Cygan

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 293
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl