^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data powstania: 2017-04-13 12:20
Data modyfikacji: 2017-04-13 12:23

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 • dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty i miejsce składania
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

Opłata może być dokonana na rachunek bankowy Gminy: 75 1240 1268 1111 0010 9624 5546

Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Mielec.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.),
 • Uchwała NR IX/62/2015 Rady Gminy Mielec w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec. 

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Mielec – Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
pok. 11, tel. 17 774 56 31
e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl

Inne informacje

 1. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu mogą przeprowadzić oględziny w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku, ze stanem faktycznym.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

Ubiegając się o ww. zezwolenie, wniosek musi zawierać dodatkowo informacje dotyczące:

 1. należytego poziomu wykonywania usług:
 2. oznakowania w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług,
 3. w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:
 4. posiadania aktualnych badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów.

Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 2079
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl