^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Deklaracja dostępności
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Deklaracja dostępności

Data powstania: 2020-10-01 12:13
Data modyfikacji: 2020-10-01 12:18

Dostępność cyfrowa

Urząd Gminy Mielec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Mielec.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-11-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:

 • opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu,
 • strona internetowa nie jest zgodna z standardami 2.1 na poziomie A/AA.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

 • transmisje multimedialne nadawane na żywo,
 • pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku,
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony,
 • mapy w postaci skanów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Mielec jest Joanna Kwaśnik, e-mail: dostepnosc@ug.mielec.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 774 56 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus znajduje się również informacja o działalności Urzędu napisana przystępnym językiem w tekście odczytywalnym maszynowo.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Mielec mieści się w jednym budynku przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się dwoma wejściami: jednym od frontu budynku i drugim od strony parkingu z prawej strony budynku. Drugie wejście jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed drugim wejściem znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Za drugim wejściem znajduje się recepcja, w której pracownik Urzędu Gminy obsługuje klientów kontaktując ich z odpowiednim pracownikiem.

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarz i dolna kondygnacja są dostępne dla osób z zewnątrz. Zarówno schody zewnętrzne jak i wewnętrzne posiadają barierki na których można się oprzeć przy wchodzeniu. Budynek jest piętrowy, ale obsługa klientów odbywa się przede wszystkim na sali obsługi klienta znajdującej się 20 metrów od wejścia. Sala, jak i prowadzące do niej korytarze umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością i mającym problemy z poruszaniem się. Również na parterze znajduje się sala posiedzeń, która również jest dostosowana do możliwości poruszania się osób z niepełnosprawnością (szerokie drzwi, brak progów), w której strony mogą przyjmować osoby decyzyjne, w tym Wójt Gminy Mielec.

Dostępność toalet

Na parterze, w miejscu dostępnym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Toaleta z umywalką i ubikacją jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety osobom z niepełnosprawnością i starszym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Przy drugim wejściu obok podjazdu znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego. Tablica wskazująca kierunek do tego wejścia jest umieszczona z przodu budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na terenie Urzędu Gminy Mielec obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o sposobie komunikacji

W Urzędzie Gminy Mielec jedno stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną z funkcją wzmacniania głosu dla osób niedosłyszących bez urządzeń wspomagających słyszenie. Pętla jest przenośna i może być używana w dowolnym pomieszczeniu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacji głosowej udziela pracownik urzędu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Wójt Gminy Mielec informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Gminy Mielec możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. telefon dzwoniąc na numer 17 773 05 90,
 2. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl,
 3. przesyłanie faksów na numer 17 773 05 91,
 4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Tłumacz PJM dostępny jest online w godzinach pracy urzędu, a połączyć się z nim można za pośrednictwem łącza umieszczonego na stronie Gminy Mielec oznaczonego piktogramem granatowych dłoni i napisem TŁUMACZ ON-LINE.

Z pośrednictwa tłumacza PJM można skorzystać również osobiście w kontakcie bezpośrednim. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus.

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 4092
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl