^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data powstania: 2011-02-28 11:27
Data modyfikacji: 2014-08-18 14:37
Wytworzył: Mirosław Jaworski

DANE TELEADRESOWE:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELCU

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

Godziny urzędowania:

pon. - pt.: 730 - 1530

 


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kontakt: 

tel. (17) 7175250 

fax. (17) 7175249

e-mail: swiadrodz@gops.ug.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

Pracownicy:

1. Inspektor- Wiesław Tacik
2. Inspektor- Monika Rec


     DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ

Kontakt:

tel. (17) 7175251

fax. (17) 7175249

e-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl - Dział Pracy Środowiskowej

Pracownicy:

1. Specjalista Pracy Socjalnej - Maria Gryglak- rejon : Wola Mielecka - pokój nr 5

2. Pracownik Socjalny - Małgorzata Tyksińska - rejon: Chorzelów, pracownik w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Mielec"

    w latach 2008-2014-pokój nr 6

3. Specjalista Pracy Socjalnej - Lucyna Osmola- rejon: Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec- pokój nr 6

4. Specjalista Pracy Socjalnej - Danuta Kuna-rejon: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów- pokój nr 6

5. Pracownik Socjalny- Aneta Kuśmierczyk- rejon: Chrząstów, Rzędzianowice, Złotniki - pokój nr 5

 


Strona www:

http://www.gops.ug.mielec.pl/

E-mail:

gopsmielec@gops.mielec.pl

Kierownik ośrodka:

Zofia Błach

e-mail: zblach@gops.ug.mielec.pl

przydatne dokumentyFormularze do pobrania


Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Mielec i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ulicy Głowackiego 5. Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rodzaju, formy i wysokości pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy i komplet dokumentów jest przekazywany do kwalifikacji przez Kierownika Ośrodka, który wydaje decyzje przyznającą lub odmowną.

Należy jednak nadmienić, iż potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

- praca socjalna;

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

- dożywianie dzieci;

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

-nprzyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków oraz pomocy w naturze;

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 11714
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl