^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gospodarka odpadami
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gospodarka odpadami

Data powstania: 2013-05-06 11:08
Data modyfikacji: 2015-09-03 12:11

 

    


 

Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec

 
1.
Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 6 czerwca 2022 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków  oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

 1. za pojemnik o pojemności 60 litrów - 2,94 
 2. za pojemnik o pojemności 120 litrów - 5,89 
 3. za pojemnik o pojemności 240 litrów - 11,78 zł
 4. za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 54,00 zł
 5. za pojemnik o pojemności 6000 litrów - 294,54 zł
 6. za worek o pojemności 120 litrów - 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

 

 

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

 • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
 • papier – worek niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– worek brązowy (BIO).

 

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie


4. Ustalono częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych –jeden raz na cztery tygodnie
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych –jeden raz na cztery tygodnie
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy –jeden raz na cztery tygodnie

4a. Ustalono  częstotliwość odbierania segregowanych odpadów  komunalnych (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie

  z nieruchomości zamieszkałych;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
 • ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  Regulamin PSZOK w Mielcu (PDF)

 

 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:

 1. za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
 2. za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
 3. za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
 4. za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
 5. za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
 6. za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku


Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Segregacja odpadów – najczęściej popełniane błędy

Segregacja odpadów – kontrole

 

Nieprawidłowa segregacja - naklejki na pojemnikach/workach

Dwa koła: żółty z napisem Nieprawidłowa segregacja odpadów, czerwony z napisem Kolejna nieprawidłowa segregacja odpadów

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.

ikona pliku pdf Przewodnik dla gmin - Jednolity System Segregacji Odpadów

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Mielec.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

ikona pliku pdf Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy oraz miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

 

 

 UCHWAŁY 

 

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXIII/102/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXIII/101/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/91/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/88/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXXIX/319/2023 Rady Gminy Mielec z dnia 26 kwietnia 2023 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/87/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Mielec w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXXIX/320/2023 Rady Gminy Mielec z dnia 26 kwietnia 2023 r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mielec.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XIX/132/2016 RADY GMINY MIELEC z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 41548
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl