^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gospodarka odpadami
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gospodarka odpadami

Data powstania: 2013-05-06 11:08
Data modyfikacji: 2015-09-03 12:11

 

    


 

Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec

 
1.
Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków  oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

 1. za pojemnik o pojemności 60 litrów - 2,95
 2. za pojemnik o pojemności 120 litrów - 5,90
 3. za pojemnik o pojemności 240 litrów - 11,80 zł
 4. za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 54,00 zł
 5. za pojemnik o pojemności 6000 litrów - 295,00 zł
 6. za worek o pojemności 120 litrów - 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

 

 

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

 • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
 • papier – worek niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– worek brązowy (BIO).

 

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie


4. Ustalono częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych –jeden raz na cztery tygodnie
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych –jeden raz na cztery tygodnie
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy –jeden raz na cztery tygodnie

4a. Ustalono  częstotliwość odbierania segregowanych odpadów  komunalnych (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie

  z nieruchomości zamieszkałych;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
 • ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:

 1. za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
 2. za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
 3. za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
 4. za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
 5. za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
 6. za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku


Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r.

ikona pliku pdf Przewodnik dla gmin - Jednolity System Segregacji Odpadów

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Mielec.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

ikona pliku pdf Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy oraz miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

 

 

 UCHWAŁY 

 

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXIII/102/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXIII/101/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/91/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/88/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXII/87/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Mielec w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY MIELEC w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XIX/132/2016 RADY GMINY MIELEC z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 33486
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2022 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl