^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Formularze do pobrania
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Formularze do pobrania

Data powstania: 2011-02-23 20:12
Data modyfikacji: 2013-07-15 08:39

GZGK w Mielcu informuje Państwa Inwestorów i Projektantów chcących złożyć w Zakładzie wniosek o zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod. - kan. że, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) że wniosek musi zawierać co najmniej:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów:
  • bytowych,
  • technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych *(dotyczy budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą);
 5. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe oraz przemysłowe oraz planowanej wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych **(w przypadku planowania zrzutu ścieków przemysłowych należy złożyć wniosek o przyjęcie ścieków przemysłowych);
 6. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejących sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku wątpliwości lub trudności ze skompletowaniem danych do wniosku, zachęcamy do zasięgania pomocy u uprawnionych projektantów

 

pdf Statut Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w gminie Mielec.

word Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

word Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

word Umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

word Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

word Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadku odmowy

word Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza

word Warunki montażu dodatkowego wodomierza

word Formularz protokołu odbioru przyłącza wodociągowego

word Formularz protokołu odbioru odcinka sieci wodociągowej

word Formularz protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego

word Formularz protokołu odbioru odcinka sieci kanalizacyjnej

word Formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków

word Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej

word Komplet dokumentów do wniosku o przyjęcie ścieków przemysłowych

word Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

word Klauzula informacyjna dla odbiorcy / kontrahenta

 

word Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowychdo wód lub do urządzeń wodnych

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 23795
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl