^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Segregacja odpadów - kontrole
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Segregacja odpadów - kontrole

Data powstania: 2024-01-02 14:48
Data modyfikacji: 2024-01-02 14:57
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ulgi wynosi 4 zł od osoby/m-c.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie, że bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są w kompostowniku (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). 

Przez kompostowanie bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) w kompostownikach przydomowych rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów i niektórych bezkręgowców. Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost stanowi doskonały nawóz do wykorzystania w ogrodnictwie i rolnictwie. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie jest sposobem na oszczędności w domowym budżecie oraz prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do instalacji komunalnych.

Kompostować można m.in.:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • fusy kawy, torebki herbaty,
 • skorupki jaj.

W sytuacjach korzystania z ulgi  z tytułu kompostowania bioodpadów, firma odbierająca odpady nie zabierze bioodpadów w dniu wywozu oraz nie będą one przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działania takie jak wystawianie worka z bioodpadami w dniu wywozu lub zawożenie ich do PSZOK spowodują, że właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi na okres 6 miesięcy.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Mielec do kontroli, musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Zgodnie z  przywołaną wyżej ustawą Wójt Gminy w drodze decyzji orzeka o utracie prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 248
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl