^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Data powstania: 2023-02-02 11:40
Data modyfikacji: 2023-02-02 11:44
Wytworzył: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiana ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2742), zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, z późn. zm.) informuje, że w dniach od 18 stycznia do 7 lutego 2023 roku, można składać „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

 1. O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
  1. zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanego w dalszej części IRZ, oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
  2. zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
  3. prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
  4. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370),
   2. temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej pomocy,
   3. temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność za zazielenienie na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności, z tym że w przypadku gdy grunty orne rolnika lub jego małżonka obejmują mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 i 2022 r. rolnik lub jego małżonek podał co najmniej dwie różne uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), a uprawa główna w 2021 i 2022 r. nie zajmuje więcej niż 75% tych gruntów ornych,
   4. zrealizował operację obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz spełnia warunki, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na tę operację w ramach poddziałania: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020,
   5. zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,
   6. zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,
   7. wytwarza energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym tego rolnika,
   8. zrealizował inwestycję zlokalizowaną w gospodarstwie rolnym tego rolnika polegającą na wykonaniu:
    urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych, na realizację którego uzyskał pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687), zwanej dalej „Prawem wodnym”, lub
    stawu, na wykonanie którego dokonał zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego.
 2. O przyznanie pomocy może ubiegać się także rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy:
  1. ten rolnik lub jego małżonek spełnił warunek przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, za który przyznano mu punkty na podstawie kryteriów wyboru stosowanych w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz temu rolnikowi lub jego małżonkowi wypłacono pierwszą ratę pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach tego poddziałania;
  2. ten rolnik lub jego małżonek w dniu przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, wszedł w posiadanie wszystkich zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa), posiadanych w tym dniu przez osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonka tej osoby, i których oznakowanie zgłosiła osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby;
  3. ten rolnik lub jego małżonek prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
  4. rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby spełnił lub spełniła warunki, o których mowa w pkt. I ppkt 1, 2 i 4.
 3. W przypadku śmierci rolnika o pomoc może się ubiegać małżonek rolnika w przypadku gdy:
  1. spełnia warunki do przyznania tej pomocy i do dnia śmierci rolnika wspólnie prowadzili działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
  2. złoży wniosek o przyznanie pomocy:
   1. w terminie składania wniosków wskazanym w Ogłoszeniu Prezesa – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła przed złożeniem przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy,
   2. nie później niż do dnia 15 marca 2023 r. – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy, składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Załączniki, które nie zostaną dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem formularza, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji albo za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wysokość pomocy zostanie ustalona w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu. Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość w złotych 15 000 euro.

Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy zostaną wydawane w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o przyznaniu pomocy.

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.gov.pl/web/arimr i www.gov.pl/web/rolnictwo.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1013
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl