^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Jak Gmina Mielec zadba o jakość powietrza?
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Jak Gmina Mielec zadba o jakość powietrza?

Data powstania: 2015-07-27 07:41
Data modyfikacji: 2015-07-27 07:44
 
Wojt gminy mielec jozef piatek

Poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gmina Mielec wskaże priorytetowe dla niej inwestycje, które ograniczą emisję zanieczyszczeń – szczególnie emisji CO2 – związanych głównie z komunikacją czy ogrzewaniem.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji jest możliwe poprzez redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł. Chcemy dobrze określić kierunek inwestycyjny w tym zakresie, aby następnie pozyskać na te cele  duże środki zewnętrze, które ułatwią  nam ich realizacjękomentuje wójt Gminy Mielec Józef Piątek.

Jakie korzyści da realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Opracowanie oraz realizacja PGN jest kolejnym krokiem na drodze do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 w Gminie. Określenie zadań inwestycyjnych i wpisanie ich do PGN umożliwi Gminie skorzystanie ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dodatkowo można będzie pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Opracowanie PGN otwiera również drogę do pozyskania dopłat do kredytów bankowych oraz możliwość skorzystania z dofinansowań proponowanych przez banki komercyjne.

W nowej perspektywie budżetowej będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy Gminy, przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Mielec, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, prywatni właściciele budynków, a także operatorzy i właściciele systemów sieci cieplnej, energetycznej, gazowej itp. Środki finansowe będzie można pozyskać m.in. na realizację inwestycji ograniczających emisję szkodliwych substancji do powietrza, w tym zadań związanych z termomodernizacją budynków, czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Stanie się to możliwe poprzez zastosowanie tzw. rozwiązań niskoemisyjnych w takich sektorach jak: mieszkalnictwo, przemysł, handel i usługi oraz administracja publiczna. Będą one polegać na wdrażaniu działań mniej szkodliwych dla środowiska oraz bardziej efektywnych energetycznie. Określenie zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości powietrza i wpisanie ich do PGN umożliwi mieszkańcom Gminy Mielec skorzystanie ze środków finansowych m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

PGN jest dokumentem strategicznym określającym najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Gminie.

Wśród działań, jakie zostaną uwzględnione w PGN znajdą się zadania związane m.in. z:

 1. modernizacją systemów grzewczych (wymiana kotłów),
 2. zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, fotoogniwa),
 3. termomodernizacją obiektów budowlanych (ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 4. wprowadzaniem urządzeń elektrycznych o wyższej klasie energetycznej w przemyśle, produkcji (np. pompy, silniki, urządzenia techniczne) oraz w instytucjach publicznych (np. komputery, drukarki, kuchenki elektryczne, chłodziarki itd.),
 5. zmniejszeniem energochłonności oświetlenia ulicznego – wymiana lamp,
 6. poprawą sytuacji w zakresie emisji komunikacyjnych – zakup niskoemisyjnych samochodów, taboru autobusów, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych gminy.

Dla projektu dokumentu PGN prowadzona jest tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której odbyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy. Po pozytywnym zakończeniu procedury, PGN zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy Mielec. Wówczas zadania i cele zawarte w dokumencie zostaną wpisane do budżetu Gminy oraz będą realizowane w ramach tzw. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Czym jest niska emisja? Problemy i zagrożenia.

Zjawisko niskiej emisji polega na wprowadzaniu do powietrza w przestrzeni do wysokości 40 m nad ziemią szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw stałych w instalacjach grzewczych budynków. Najwięcej zanieczyszczeń emitowanych jest w procesie spalania węgla w starych, niskosprawnych piecach i kotłach. Zanieczyszczenia te stanowią zagrożenie zwłaszcza dla zdrowia dzieci i osób starszych. Na pogorszenie jakości powietrza znacząco wpływa spalanie odpadów, często praktykowane przez właścicieli domów jednorodzinnych. W wyniku spalania odpadów (zwłaszcza plastików, tworzyw sztucznych, lakierowanych materiałów) uwalniają się do powietrza bardzo toksyczne związki chemiczne. Spalanie odpadów jest działaniem szczególnie szkodliwym. 

Szczególnie zły wpływ na zdrowie ludzi mają cząstki pyłu o najmniejszych średnicach. Szkodliwość cząstek pyłu o wielkościach mniejszych niż 10 mikrometrów wynika z ich wnikania podczas oddychania do pęcherzyków płucnych, skąd mogą przenikać do układu krążenia. Z uwagi na zawartość w pyle substancji, takich jak: węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany może być on skutkiem m.in. następujących chorób:

 1. choroba niedokrwienna serca,
 2. zaburzenia rytmu serca,
 3. zaburzenia układu oddechowego oraz nowotwory złośliwe.

 

Jak ograniczyć niską emisję?

Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć m.in. poprzez:

 1. montaż wysokosprawnych kotłów węglowych – kotłów klasy 5,
 2. stosowanie dobrej jakości węgla właściwego dla danego źródła spalania,
 3. likwidację starych kotłów i pieców węglowych,
 4. montaż ogrzewania gazowego lub olejowego,
 5. montaż alternatywnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych lub pomp ciepła,
 6. niespalanie odpadów w kotłach i piecach domowych,
 7. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji grzewczych.
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1991 

Galeria zdjęć:


 • Jak Gmina Mielec zadba o jakość powietrza?
 • Jak Gmina Mielec zadba o jakość powietrza?
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl